Better Than This

صدای ماهی کوچکم را از درون حوض می شنوی؟
فکر نمی کنم به بلندای کوبیده شدن قطره های آب در حوض بوده باشد
گوشهایت را اما اگر تیز کرده بودی
لا به لای تک تک پلاپ پلاپ ها، ماهی کوچکم با نام تو شعری از بر کرده بود
که تو
حتمن
می شنیدی اش

/ 0 نظر / 6 بازدید