Memento

همان روز که مجری اتو کشیده ی تلویزیون
با ظاهری شسته رفته
و لحنی متظاهرانه
ما را به استقبال سال نو برد
همان روز بود،
احساس اعتمادِ مادرانه ای شکل گرفت
به روزهای در پیش رو
انقدر عمیق
که دلتنگی غروب امروز با این آسمان کبودش در گوشه ای برای خودش کمرنگ شد
...
به اشکهای همان روز چشمهایم قسم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید