All they've left is the voice of the wind

برای شادی و آرامشت حوصله کن.. همیشه ی همیشه
- یک روز هم باد می آید
  از آبادیِ اینهمه آدم می گذرد 
  و برای هر کدامشان داستانی نخوانده می آورد
  تا شاید مردمِ اینهمه آبادی 
  بدگمان، تکرار تلخ داستانها را به انتظار ننشینند.

/ 0 نظر / 8 بازدید